Obrzęd 1:

Uroczystość rozpoczęcia misji świętej jest oficjalnym otwarciem szczególnych dni duchowej odnowy parafii poprzez głoszenie słowa Bożego, sprawowanie świętych sakramentów, zanoszenie do Boga wspólnej modlitwy prośby, dziękczynienia, uwielbienia i przebłagania.

Rozpoczęcie misji świętej i przywitanie misjonarzy dokonuje się zazwyczaj tylko raz. Czasem jednak duszpasterze parafii domagają się, by powtórzyć je na kolejnych Mszach świętych niedzielnych. Ponieważ chodzi tu o dobro wiernych, misjonarze nie powinni się temu sprzeciwiać. Generalnie jednak staramy się, aby rozpoczęcie misji świętej następowało jeden raz, zwykle w sobotę wieczorem, jeśli jest praktykowana tradycja Eucharystii niedzielnej w sobotni wieczór.

Obrzęd ten może przybrać formę specjalnego nabożeństwa np. pół godziny przed Eucharystią wieczorną i wtedy stosuje się wersję dłuższą (obrzęd 2. >>> wróć do menu i wybierz) lub ma miejsce na początku Mszy świętej, ale wtedy ze względu, aby zbytnio nie przedłużać całości, stosuje się wersję skróconą (obrzęd 1. >>> czytaj dalej).

W obu wypadkach jednak należy wcześniej w zakrystii i prezbiterium przygotować:

1. w prezbiterium: na widocznym miejscu pulpit do intronizacji Pisma świętego (Ewangeliarza) oraz jeśli jest taki zwyczaj dla dwóch tablic Dekalogu.

2. w zakrystii: Pismo święte (Ewangeliarz), krzyż procesyjny, dwie akolitki, kadzidło i wodę święconą.

3. na ołtarzu: fioletowe stuły dla misjonarzy (albo dostosowane do formularza o Duchu świętym: czerwone lub okresu liturgicznego: białe lub zielone), którzy będą posługiwali w czasie misji.

4. zaleca się, aby liturgii Mszy świętej rozpoczynającej misję parafialną przewodniczył Proboszcz Parafii.

5. Na pół godziny przed uroczystością rozpoczęcia misji świętej, odzywają się wszystkie dzwony.

6. Na 15. minut przed nabożeństwem ks. Proboszcz lub wyznaczona przez niego osoba odmawia 10. różańca misyjnego.

7. W odpowiednim czasie zapala się świece na ołtarzu i formuje się procesja: do drzwi kościoła – wersja dłuższa lub ołtarza – wersja krótsza: idą ministranci z krzyżem procesyjnym, wodą święconą i kropidłem oraz ks. Proboszcz z pacyfikałem. Wierny gromadzą się na zewnątrz kościoła lub w jego wnętrzu, w zależności od wcześniejszych ustaleń ks. Proboszcza i sposobu rozpoczęcia misji.

8. Jeden z misjonarzy niesie w procesji księgę Pisma świętego (Ewangeliarz) lub jeśli jest zwyczaj wnoszenia tablic Dekalogu, to misjonarze niosą tablice, a ktoś inny Biblię. Po dojściu do ołtarza są one umieszczane na wcześniej przygotowanym miejscu.

9. Gdy obrzędy odbywają się na specjalnym nabożeństwie należy także na ołtarzu przygotować monstrancję do wystawienia Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, welon i agendę liturgiczną a przed ołtarzem klęcznik.

Obrzęd I. (w połączeniu z Eucharystią)

1. Jeżeli rubryki na to pozwalają, można odprawić pierwszą Mszę świętą na rozpoczęcie misji z formularza o Duchu Świętym (kolor czerwony).

2. Ks. Proboszcz w asyście ministrantów niosących krzyż procesyjny, pacyfikał, akolitki, kadzidło, wodę święconą i kropidło wychodzą jak zwykle przed ołtarz, klękają i w procesji udają się do kruchty kościoła, aby wprowadzić do świątyni misjonarzy. W tym czasie śpiewa się pieśń: Pod Twą obronę, Ojcze na niebie… lub Kto się w opiekę, odda Panu swemu… Kiedy procesja dotrze do kruchty świątyni wszyscy zatrzymuję się. Rozpoczyna się liturgia Eucharystii od znaku Krzyża i pozdrowienia ludu.

K: W imię Ojca i Syna † i Ducha Świętego.

W: Amen.

K: Pan z wami.

W: I z duchem twoim.

3. Po pozdrowieniu misjonarze, ubrani w pełny strój zakonny, stojąc w drzwiach kościoła głośno pozdrawiają Księdza Proboszcza i wszystkich zebranych.

Misjonarze: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Wierni: Na wieki wieków. Amen.

4. Ks. Proboszcz podaje misjonarzom do ucałowania pacyfikał i na kropidle podaje wodę święconą. Misjonarze całują pacyfikał i czynią na sobie znak krzyża.

5. Procesja rusza w kierunku ołtarza. Misjonarze niosą w procesji do ołtarza Księgę Ewangelii lub jeśli jest taki zwyczaj tablice z Dekalogiem (wtedy ktoś inny niesie Ewangeliarz). Ks. Proboszcz w czasie procesji kropi lud wodą święconą. Śpiewa się Hymn do Ducha Świętego: O Stworzycielu, Duchu, przyjdź…

6. Gdy procesja dojdzie do stopni prezbiterium misjonarze ustawiają księgę Pisma Świętego na specjalnie przygotowanym stojaku a tablice z Dekalogiem umieszczają na statywach, jeśli są wnoszone. Ks. Proboszcz podchodzi do ołtarza, oddaje mu rewerencje, okadza ołtarz, krzyż procesyjny, Ewangeliarz, następnie wzywa wszystkich zgromadzonych do modlitwy następującymi słowami.

K: Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.

W: I odnowisz oblicze ziemi.

K: Módlmy się.Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

7. Modlitwa na rozpoczęcie misji świętej (do wyboru).

K: Święty Eugeniuszu de Mazenodzie,

W: módl się za nami.

K: Błogosławiony Józefie Gérardzie (czyt. Żerardzie),

W: módl się za nami.

K: Błogosławiony Józefie Cebulo,

W: módl się za nami.

K: Błogosławieni męczennicy hiszpańscy Estabanie z towarzyszami,

W: módl się za nami.

lub Modlitwa 2.

Ks. Proboszcz: Jezu Chryste, Zbawicielu dusz naszych, dzięki Ci składamy całym sercem, żeś wejrzał na naszą parafię i chcesz ją przybliżyć do Siebie. Wierzymy, że jak Ciebie posłał Ojciec na ziemię, tak Ty posyłasz do nas swoich misjonarzy, aby nas odnowili i jeszcze bardziej nauczyli kochać Ciebie. Przyjmujemy ich Jezu, jak Ciebie samego i przyrzekamy spełniać wszystkie ich rady. Ale widzisz, o Jezu, że słabi jesteśmy, więc udziel nam potrzebnej łaski. Podźwignij upadłych, nawróć błądzących, wspieraj słabych, oświeć wątpiących. Nam wszystkim daj skuteczną łaskę, byśmy stali się posłuszni Twojemu głosowi. Nie dozwól, Boski Pasterzu, by chociaż jedna owca zginęła z Twojej Owczarni. Błagamy Cię o żal za grzechy, o siłę do poprawy, o szczerą spowiedź i o gorącą miłość.Matko Jezusa i Matko nasza! Niepokalana Maryjo, wstaw się za nami do swego Syna, wyproś nam żywą wiarę, niezachwianą nadzieję i wytrwałą miłość ku Jezusowi. Ucieczko grzeszników, módl się za nami grzesznymi, byśmy nie zmarnowali czasu łaski misji świętej. Święty (a) N. (można wymienić patrona parafii lub diecezji), oręduj za nami.

W: Amen.

lub … (cztaj dalej)

Modlitwa 3

Ks. Proboszcz: Wszechmogący Boże, nawiedź naszą parafię łaską Ducha Świętego, aby rozpoczynająca się misja święta przyniosła odrodzenie dusz ludzkich, a misjonarze stali się podatnym narzędziem w dziele pojednania. Ofiarujemy Ci, Boże wspólne nasze modlitwy, Ofiarę Eucharystyczną, posługę Słowa Bożego, ku większej Twojej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

8. Po modlitwie Ks. Proboszcz przemawia, otwierając misję świętą, przedstawia misjonarzy i oświadcza, że na czas trwania misji świętej oddaje misjonarzom pieczę nad swoimi parafianami.

9. Po przemówieniu Ks. Proboszcza, misjonarze podchodzą na najwyższy stopień ołtarza i klęcząc, mówią:

Misjonarze: Pobłogosław nas, Ojcze.

Proboszcz: Niech Pan będzie w sercach i na wargach waszych, abyście godnie głosili Jego Ewangelię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W: Amen.

10. Ks. Proboszcz bierze stuły z ołtarza i nakłada je na ramiona misjonarzy. Następnie podaje do ucałowania Ewangeliarz.

Proboszcz: Bracia misjonarze, ucałujcie tę świętą Księgę na znak, że przybywacie do nas po to, by służyć Słowu Bożemu.

11. Po tym obrzędzie następuje dalsza część Eucharystii. Ks. Proboszcz może wprowadzić lud w tajemnicę liturgii tymi lub podobnymi słowami:

K: Rozpoczęliśmy naszą Misję hymnem do Ducha Świętego z prośbą, aby ten sam Duch, który w wieczerniku zstąpił na Apostołów oświecając ich umysły, rozpalając serca i wzmacniając ich wolę, aby ten sam Duch Święty towarzyszył nam w tej Misji Świętej, byśmy coraz głębiej poznawali prawdy Boże i według nich żyli.

Dlatego też w czasie tej Mszy Świętej zwracamy się do Niego: Przyjdź, Duchu Święty, do naszej parafii, przemień nas swoją mocą i spraw, niech się stanie w dniach naszej Misji nowy cud Zielonych Świąt. W czasie tej Eucharystii modlimy się w intencji (podać intencje mszalne)

12. Pomija się akt pokuty, który został zastąpiony pokropieniem wodą święconą.

13. Jeżeli rubryki pozwalają można odśpiewać: Chwała na wysokości Bogu…

14. Dalsze obrzędy Mszy Świętej według Mszału Rzymskiego począwszy od Kolekty.

15. Czytania mszalne okresowe lub specjalne: Dz 2, 1-4; J 14, 23-31.

16. Po Ewangelii a przed kazaniem śpiew pobudki misyjnej: Nie zamykajmy serc…

Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas,

gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz (3x)

17. Kazania – wyznaczony do tego misjonarz.

18. Jeżeli rubryki pozwalają można odmówić: Wierzę w Jednego Boga…

19. Można w modlitwie wiernych użyć następującego schematu

Celebrans: Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który uczynił z nas dzieci Boże, z ufnością przeto skierujmy nasze prośby do Boga Ojca wszechmogącego.

Osoby wypowiadające wezwania:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby ożywiony przez Ducha Świętego odnowił oblicze ziemi. Ciebie prosimy…

2. Módlmy się o błogosławieństwo Boże dla tej misji świętej, aby ona utwierdziła we wszystkich wiarę i miłość do Boga oraz pomogła w przyjęciu orędzia Ewangelii. Ciebie prosimy …

3. Módlmy się za wszystkich Parafian żyjących z dala od Boga, aby w tym świętym czasie wrócili do gorliwości chrześcijańskiej. Ciebie prosimy …

4. Módlmy się za misjonarzy, którzy będą w czasie misji posługiwali głoszeniem Słowa Bożego, aby przekazywali wiernie to, co Bóg chce w tym czasie powiedzieć o sobie. Ciebie prosimy …

5. Módlmy się w intencji odprawianej Mszy świętej (podać intencje). Ciebie prosimy …

6. Módlmy się za wszystkich tu zgromadzonych, abyśmy szczególnie w czasie misyjnym uświadomili sobie, że nasze ciała są świątynią Bożą i że Duch Święty w nas mieszka. Ciebie prosimy …

Celebrans: Boże, który przez Ducha Świętego wlałeś dar miłości w serca swoich wiernych, spraw, aby wszyscy ludzie kochali Ciebie nade wszystko i z ufnością wypełniali Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

20. Jeśli jest taka możliwość i nie ma jednocześnie Eucharystii na filiach, ogłoszenia misyjne robi misjonarz, który nie głosił kazania. W przeciwnym wypadku musi je zrobić ten sam misjonarz, który głosi.

21. Można na koniec Eucharystii udzielić uroczystego błogosławieństwa.

22. Pieśń na wyjście: My chcemy Boga, Panno święta…

Opracowano na podstawie książki: “Podręcznik Misjonarza Oblata Maryi Niepokalanej”

 

Obrzęd 2:

Uwagi ogólne na wstępie >>> w menu działu: Rozpoczęcie misji – obrzęd I.

 

Obrzęd II. (na specjalnym nabożeństwie)

1. Misjonarze ubrani w peleryny, stojąc w drzwiach kościoła, głośno pozdrawiają ks. Proboszcza i zebranych wiernych.

Misjonarze: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Wierni: Na wieki wieków. Amen.

2. Ks. Proboszcz podaje misjonarzom do ucałowania pacyfikał a następnie na kropidle wodę święconą. Misjonarze całują krzyż i czynią na sobie wodą święconą znak krzyża. Po czym ks. Proboszcz kropi wodą wiernych, a następnie procesja rusza do ołtarza. W tej drodze towarzyszy śpiew. Pieśń na wejście: Kto się w opiekę, odda Panu swemu… lub Pod Twą obronę, Ojcze na niebie…

3. Po dojściu do ołtarza, księgę Pisma świętego odkłada się na wcześniej przygotowany pulpit, podobnie i tablice Dekalogi, jeśli są wnoszone. Wszyscy przyklękają i następuje intonacja hymnu lub sekwencji do Ducha Świętego.Śpiew: O stworzycielu Duchu, przyjdź… lub Przybądź Duchu Stworzycielu… lub Przybądź Duchu Święty.

4. Po zakończeniu śpiewu ks. Proboszcz śpiewa werset i modlitwę kończącą.

K: Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.

W: I odnowisz oblicze ziemi.

K: Módlmy się: Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe  i Jego pociechą zawsze  się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

5. Ks. Proboszcz odmawia modlitwę na rozpoczęcie misji świętej (można posłużyć się jedną z nich).

Modlitwa 1.

Ks. Proboszcz: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na nas dziś tu zgromadzonych. Aby rozpocząć misję świętą posłałeś nam misjonarzy, jako swych zastępców. W Twoim imieniu powierzam im wszystkich moich parafian. Jako kapłan i duszpasterz tej parafii (można podać wezwanie i nazwę miejscowości), błagam gorąco Trójcę Przenajświętszą: błogosław tej misji świętej, którą w imię Twoje rozpoczynamy. Błogosław misjonarzom, błogosław ich pracy na ambonie i w konfesjonale. Błogosław całej mej parafii i spraw, by wszyscy w tej misji świętej gorliwie uczestniczyli i mogli dostąpić jej obfitych łask.

O Maryjo, Matko Dobrego Pasterza, Twemu Macierzyńskiemu Sercu oddaję i polecam misjonarzy i ich pracę. Udziel im swego macierzyńskiego błogosławieństwa.

K: Święta Maryjo, Matko Boża,

W: módl się za nami.

K: Święty Józefie,

W: módl się za nami.

K: Święci Aniołowie Boży,

W: módlcie się za nami.

K: Święci Apostołowie i Ewangeliści,

W: módlcie się za nami.

K: Święty (a) N. (można wymienić patrona parafii lub diecezji),

W: módl się za nami.

K: Święty Eugeniuszu de Mazenodzie,

W: módl się za nami.

K: Błogosławiony Józefie Gérardzie (czyt. Żerardzie),

W: módl się za nami.

K: Błogosławiony Józefie Cebulo,

W: módl się za nami.

K: Błogosławieni męczennicy hiszpańscy Estabanie z towarzyszami,

W: módl się za nami.

lub Modlitwa 2

Ks. Proboszcz: Jezu Chryste, Zbawicielu dusz naszych, dzięki Ci składamy całym sercem, żeś wejrzał na naszą parafię i chcesz ją przybliżyć do Siebie. Wierzymy, że jak Ciebie posłał Ojciec na ziemię, tak Ty posyłasz do nas swoich misjonarzy, aby nas odnowili i jeszcze bardziej nauczyli kochać Ciebie. Przyjmujemy ich Jezu, jak Ciebie samego i przyrzekamy spełniać wszystkie ich rady. Ale widzisz, o Jezu, że słabi jesteśmy, więc udziel nam potrzebnej łaski. Podźwignij upadłych, nawróć błądzących, wspieraj słabych, oświeć wątpiących. Nam wszystkim daj skuteczną łaskę, byśmy stali się posłuszni Twojemu głosowi. Nie dozwól, Boski Pasterzu, by chociaż jedna owca zginęła z Twojej Owczarni. Błagamy Cię o żal za grzechy, o siłę do poprawy, o szczerą spowiedź i o gorącą miłość.Matko Jezusa i Matko nasza! Niepokalana Maryjo, wstaw się za nami do swego Syna, wyproś nam żywą wiarę, niezachwianą nadzieję i wytrwałą miłość ku Jezusowi. Ucieczko grzeszników, módl się za nami grzesznymi, byśmy nie zmarnowali czasu łaski misji świętej. Święty(a) N. (można wymienić patrona parafii lub diecezji), oręduj za nami.

W: Amen.

lub modlitwa:

Ks. Proboszcz:  Wszechmogący Boże, nawiedź naszą parafię łaską Ducha Świętego, aby rozpoczynająca się misja święta przyniosła odrodzenie dusz ludzkich, a misjonarze stali się podatnym narzędziem w dziele pojednania. Ofiarujemy Ci, Boże wspólne nasze modlitwy, Ofiarę Eucharystyczną, posługę Słowa Bożego, ku większej Twojej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

6. Ks. Proboszcz przemawia, rozpoczynając Misję świętą, przedstawiając misjonarzy. Następnie odczytuje dekret kurii diecezjalnej i oświadcza, że na czas trwania Misji świętej oddaje misjonarzom pieczę nad duszami swoich parafian.

7. Następnie po przemówieniu ks. Proboszcza misjonarze klękają na stopniu ołtarza i wypowiadają słowa.

Misjonarze: Pobłogosław nas, Ojcze.

8. Ks. Proboszcz bierze stuły z ołtarza i nakłada je na ramiona misjonarzom, wypowiadając słowa.

Ks. Proboszcz: Niech Pan będzie w sercu twoim i na twoich ustach, abyś godnie głosił Jego świętą Ewangelię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W: Amen.

9. Ks. Proboszcz następnie symbolicznie przekazuje misjonarzom klucze od kościoła oraz podaje do ucałowania księgę Pisma świętego, wypowiadając odpowiednie słowa.

Ks. Proboszcz: Bracia misjonarze, ucałujcie tę świętą Księgę na znak, że przybywacie do nas po to, by służyć Słowu Bożemu.

10. Po ucałowaniu Biblii wszyscy siadają, a jeden z misjonarzy udaje się do ambonki i czyta fragment z 1 listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.

Misjonarz I:

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła apostoła do Koryntian (1 Kor 2, 1-5)

Bracia! Przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Oto słowo Boże.

W: Bogu niech będą dzięki.

10. Ten sam misjonarz wygłasza komentarz.

Komentarz:

Bracia i Siostry! Jak słyszeliśmy przed chwilą, przyszliśmy głosić nie siebie, lecz Chrystusa. Dlatego teraz nastąpi uroczyste odczytanie (odśpiewanie) Ewangelii o rozesłaniu Apostołów. Powstańmy.

11. Po komentarzu drugi misjonarz w towarzystwie akolitów i ministrantów z kadzidłem, bierze ze specjalnie przygotowanego pulpitu Ewangeliarz i udaje się uroczyście do ambonki, aby tam uroczyście odczytać lub odśpiewać Ewangelię.

Misjonarz II:

K: Pan z wami.

W: I z duchem twoim.

K: Słowa Ewangelii według św. Mateusza (Mt 28, 18-20)

W: Chwała Tobie Panie.

K: Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». Oto słowo Pańskie.

W: Chwała Tobie Chryste.

12. Po odczytaniu Ewangelii księgę odnosi się znowu na specjalnie przygotowany pulpit. W tym czasie śpiewa się: pobudkę misyjną: Nie zamykajmy serc…

Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas,

gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz (3x)

13. Misjonarze mogą wygłosić krótkie słowo wprowadzenia do adoracji Jezusa Eucharystycznego a następnie dokonać wystawienia Jezusa w Eucharystii i odmówić Litanię do Krwi Chrystusa. Śpiew na wystawienie: O Zbawcza Hostio, godna czci…

K: Kyrie, elejson.

W: Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

K: Chryste, usłysz nas.

W: Chryste, wysłuchaj nas.

K: Ojcze z nieba, Boże,

W: zmiłuj się nad nami.

K: Synu, Odkupicielu świata, Boże,

W: zmiłuj się nad nami.

K: Duchu święty, Boże,

W: zmiłuj się nad nami.

K: Święta Trójco, Jedyny Boże,

W: zmiłuj się nad nami.

K: Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego,

W: wybaw nas.

K: Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,

W: wybaw nas.

K: Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,

W: wybaw nas.

K: Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,

W: wybaw nas.

K: Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,

W: wybaw nas.

K: Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,

W: wybaw nas.

K: Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,

W: wybaw nas.

K: Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,

W: wybaw nas.

K: Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,

W: wybaw nas.

K: Krwi Chrystusa, którą w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze,

W: wybaw nas.

K: Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,

W: wybaw nas.

K: Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,

W: wybaw nas.

K: Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,

W: wybaw nas.

K: Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,

W: wybaw nas.

K: Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,

W: wybaw nas.

K: Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,

W: wybaw nas.

K: Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,

W: wybaw nas.

K: Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,

W: wybaw nas.

K: Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,

W: wybaw nas.

K: Krwi Chrystusa, otucho umierających;

W: wybaw nas.

K: Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,

W: wybaw nas.

K: Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,

W: wybaw nas.

K: Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,

W: wybaw nas.

K: Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,

W: wybaw nas.

K: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

W: przepuść nam, Panie.

K: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

W: wysłuchaj nas, Panie.

K: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

W: zmiłuj się nad nami.

K: Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.

W: I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.

K: Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebios: Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.

W: Amen.

14. Zakończeniem jest błogosławieństwo eucharystyczne, ze specjalną modlitwą przed błogosławieństwem.Śpiew na błogosławieństwo: Przed tak wielkim Sakramentem…

K: Módlmy się: Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, byśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W: Amen.

lub

K: Módlmy się: Boże, Ty nam dałeś prawdziwy Chleb z nieba, spraw, abyśmy mocą duchowego pokarmu zawsze żyli w Tobie  w dniu ostatecznym chwalebnie zmartwychwstali. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

lub

K: Módlmy się:Boże, nasz Ojcze, oświeć nasze serca światłem wiary i rozpal ogniem miłości, † abyśmy w duchu i prawdzie z całym oddaniem wielbili Chrystusa, * którego w tym Sakramencie czcimy jako naszego Boga i Pana. Który żyje i króluje na wieki wieków.

W: Amen.

lub

K: Módlmy się: Boże, Ty nas odnawiasz przez Najświętszy Sakrament, † niech On napełni nasze serca słodyczą Twojej miłości * i pomoże dążyć do niewypowiedzianych bogactw Twojego królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

lub (przede wszystkim w okresie Adwentu i Narodzenia Pańskiego)

K: Módlmy się: Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus, narodzony z Dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu jest obecny w Najświętszym Sakramencie, spraw, abyśmy z tego Boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

lub (przede wszystkim w okresie Wielkiego Postu)

K: Módlmy się: Panie Boże, daj nam godnie wielbić ukrytego w Najświętszym Sakramencie Twojego Syna, który został za nas zabity jak baranek, abyśmy mogli oglądać Go w wiecznej chwale. Który żyje i króluje na wieki wieków.

W: Amen.

lub (przede wszystkim w okresie wielkanocnym)

K: Módlmy się: Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi, zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć jego owoce. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

Śpiew na uwielbienie: Jezus, Najwyższe Imię, nasz Zbawiciel…

Śpiew na wyjście: My chcemy Boga, Panno święta…

 

Modlitwa wiernych:

– na niedzielę rozpoczęcie misji parafialnych  (na każdej Eucharystii w kościele parafialnym i na filiach)

Celebrans: Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który uczynił z nas dzieci Boże, z ufnością przeto skierujmy nasze prośby do Boga Ojca wszechmogącego.

Wypowiadająca(y) wezwania:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby ożywiony przez Ducha Świętego odnowił oblicze ziemi. Ciebie prosimy …

2. Módlmy się o błogosławieństwo Boże dla tej misji świętej, aby ona utwierdziła we wszystkich wiarę i miłość do Boga oraz pomogła w przyjęciu orędzia Ewangelii. Ciebie prosimy …

3. Módlmy się za wszystkich Parafian żyjących z dala od Boga, aby w tym świętym czasie wrócili do gorliwości chrześcijańskiej. Ciebie prosimy …

4. Módlmy się za misjonarzy, którzy będą w czasie misji posługiwali głoszeniem Słowa Bożego, aby przekazywali wiernie to, co Bóg chce w tym czasie powiedzieć o sobie. Ciebie prosimy …

5. Módlmy się w intencji odprawianej Mszy świętej (podać intencje). Ciebie prosimy …

6. Módlmy się za wszystkich tu zgromadzonych, abyśmy szczególnie w czasie misyjnym uświadomili sobie, że nasze ciała są świątynią Bożą i że Duch Święty w nas mieszka. Ciebie prosimy …

Celebrans: Boże, który przez Ducha Świętego wlałeś dar miłości w serca swoich wiernych, spraw, aby wszyscy ludzie kochali Ciebie nade wszystko i z ufnością wypełniali Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.