czwartek 24 Maj 2018

Sakrament małżeństwa

Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć ślub w naszej parafii, najpierw ustalają osobiście z duszpasterzami datę samego ślubu.

Potem zgłaszają się osobiście (lub telefonicznie) - najpóźniej
4 miesiące  przed zawarciem małżeństwa - w celu ustalenia terminu spisania protokołu przedślubnego (jeśli taki ma być sporządzony
u nas). Bardzo prosimy przestrzegać tego terminu.

Narzeczeni osobiście ustalają wszelkie terminy spotkań dotyczących ich ślubu wyłącznie z duszpasterzami.

 

Jeśli protokół przedślubny ma być spiany w naszej parafii narzeczeni powinni przedstawić następujące dokumenty w dniu spisania protokołu:

- metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność: 6 miesięcy) z adnotacją o przyjętym sakramencie bierzmowania;

    jeśli narzeczony lub narzeczona zostali ochrzczeni w naszej parafii - nie muszą takiej metryki przedstawiać;

- aktualne dowody tożsamości (dowód osobisty, paszport);

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich

    (kurs przedmałżeński) oraz zaświadczenie z poradni przedmałżeńskiej;

- ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej (kserokopia);

- w przypadku osób związanych cywilnie - dokument potwierdzający ślub cywilny;    

- w przypadku wdów i wdowców - metryka śmierci współmałżonka;

- informację na temat I Komunii świętej - rok przyjęcia i adres parafii.

 

Jeśli narzeczeni są spoza naszej parafii - winni przedstawić pisemną zgodę na ślub
(i ewentualnie na spisanie protokołu przedmałżeńskiego - jeśli będzie sporządzony w naszej parafii) od  proboszcza ze swej parafii, na terenie której zamieszkują (wystarczy zgoda od duszpasterza jednego z narzeczonych).

 

Jeśli protokół zostanie spisany w parafii jednego z narzeczonych - to narzeczeni winni dostarczyć licencję, na podstawie której będzie pobłogosławione małżeństwo w naszej parafii.

 

Narzeczeni po zgłoszeniu się w Kancelarii Parafialnej, winni się udać do USC, w celu dokonania formalności wynikających z prawa świeckiego. USC wyda narzeczonym zaświadczenie (3 egz.) o tym, że nie ma przeszkód na zawarcie małżeństwa wg prawa polskiego (zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania), które należy dostarczyć do kancelarii parafii, gdzie będzie zawierane małżeństwo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Przemienienia Pańskiego

 

ul. Kościelna 1

14 - 200 IŁAWA

tel. 89 648 26 41

 

e-mail: czerwonykosciol@gmail.com

 

Konto bankowe: 

PEKAO S.A. o/Iława

07 1240 1604 1111 0000 1383 4269

Galeria

Sklep Misyjne Drogi

Sklep misyjne Drogi